गोरोचन : गोरोचन का परिचय एवं औषध उपयोग / फायदे

You may also like...

3 Responses

  1. Seth amanul islam says:

    I have a original gorochan his weight is 440gm

  2. Sekh amanul islam says:

    I have a gorochan his weight is 440gm

  3. Dev says:

    Gorochan cow ke gobar ke upar pile rang ki khuboodar jhili hoti hai us ko shukakar keshar chandan kashturi milakar banana jata hai

Leave a Reply